Regulamin Obiektu

Regulamin naszego Obiektu

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Gościńca i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Gościńcu. Rozpoczynając pobyt po dokonaniu w/w czynności turysta potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Gościńca.
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu na ścianie hallu głównego, w pokojach, a także jest do pobrania w recepcji Gościńca.
 4. Gość zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania  takiego dokumentu Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 5. Gościniec zastrzega sobie prawo do pobierania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania gotówki w wysokości należności za cały pobyt.
 6. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie jego trwania, Gościniec nie zwraca niewykorzystanej części zapłaty. Odzyskanie wcześniej pobranych opłat lub ich części jest możliwe wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, popartych odpowiednimi dokumentami przedstawionymi przez Gościa. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.
 7. Rozpoczęcie pobytu w Gościńcu jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu przez Gościa.
 8. Wpłata zadatku jest równoznaczna z zaakceptowaniem regulaminu obiektu.
 9. Pokój w Gościńcu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 10. Rozliczenie całkowitych kosztów pobytu następuje w dniu rozpoczęcia pobytu, podczas zameldowania. Podany w rezerwacji termin pobytu jest wiążący dla Gościa i dla Obiektu. Obiekt nie zwraca wpłaconych środków w przypadku skrócenia pobytu przez Gościa.
 11. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 12. Najmujący pokój gość Obiektu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
 13. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 12.00 do 20.00.
 14. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: – będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, – które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznawany za wulgarny.
 15. Przebywanie osób nie zameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 20.00jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby kosztuje dodatkowo 300 zł kary.
 16. Dzieci poniżej 12 roku życia na terenie Gościńca powinny znajdować się pod stałym nadzorem osób dorosłych (opiekunów prawnych). Za zachowanie dzieci w tym poczynione braki lub szkody na mieniu trwałym lub ruchomym obiektu czy też innych osób, odpowiadają opiekunowie prawni.
 17. Na terenie Obiektu, w tym – w pokojach Gościńca, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 150 złotych. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego.
 18. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Obiektu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 19. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach Gościńca i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 20. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte na klucz.
 21. Gościniec świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję.
 22. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Obiektu , uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Obiektu.
 23. Zwolnienie pokoje należy zgłosić w recepcji. Pokój jest sprawdzany przez pracownika, a wszelkie uszkodzenia i straty należy uregulować pieniężnie najpóźniej w dniu wyjazdu.
 24. Wszelkie informacje udzielane są w godzinach 8-22 pod nr tel: 728 335 677 lub 89 715 96 21