Regulamin

 

Regulamin

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania Gości na terenie Gościńca i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi   poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji i zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Gościńcu. 

Rozpoczynając pobyt po dokonaniu w/w czynności Gość potwierdza, że zapoznał się
 i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Gościńca.

3. Regulamin dostępny jest do wglądu w pokojach, w domkach, a także jest do pobrania w recepcji Gościńca.

4. Gość zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju lub domku.

5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie jego trwania, Gościniec nie zwraca niewykorzystanej części lub całości zapłaty. Odzyskanie wcześniej pobranych opłat lub ich części jest możliwe wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, popartych odpowiednimi dokumentami przedstawionymi przez Gościa. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.

6. Pokój lub domek w Gościńcu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 16.30 w dniu wynajmu do godziny 10:30 dnia następnego. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój lub domek , przyjmuje się, że pokój lub domek został wynajęty na jedną dobę.

7. Rozliczenie i zapłata całkowitych kosztów pobytu następuje w dniu rozpoczęcia pobytu, podczas zameldowania. Podany w rezerwacji termin pobytu jest wiążący dla Gościa i dla Obiektu. Obiekt nie zwraca wpłaconych środków w przypadku skrócenia pobytu przez Gościa.

8. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość  powinien zgłosić w Recepcji z jednodniowym wyprzedzeniem nie później jednak niż do godziny  09.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

9. Najmujący pokój lub domek gość Obiektu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet w czasie trwania pobytu, za który uiścił opłatę.

10. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju lub domku w godzinach od 12.00 do 20.00.

11.Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: – będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, – które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznawany za wulgarny.

12. W Gościńcu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego. W przypadku złamania ciszy nocnej klient będzie zmuszony opuścić Gościniec
w trybie natychmiastowym.

13. Przebywanie osób nie zameldowanych w pokoju lub domku Gościa po godzinie 20.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby kosztuje dodatkowo 500 zł kary.

14. Dzieci poniżej 12 roku życia na terenie Gościńca powinny znajdować się pod stałym nadzorem osób dorosłych (opiekunów prawnych). Za zachowanie dzieci, w tym za poczynione szkody na mieniu trwałym lub ruchomym obiektu czy też innych osób, odpowiadają opiekunowie prawni.

15. Na terenie Obiektu, w tym – w pokojach i domkach Gościńca, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju lub domku jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój lub domek gościa zgody na pokrycie kosztów de-aromatyzacji pokoju w wysokości 800 złotych.

16. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Obiektu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.

17. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.

18. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach lub domkach Gościńca i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

19. Każdorazowo opuszczając pokój lub domek Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte na klucz.

20. Gościniec świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, w celu usunięcia braków.

21. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Obiektu , uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Obiektu.

22. Zwolnione pokoje lub domek należy zgłosić w recepcji. Pokój lub domek jest sprawdzany przez pracownika, a wszelkie uszkodzenia i straty należy uregulować najpóźniej w dniu wyjazdu.

23. Gościniec akceptuje obecność zwierząt ich pobyt reguluje odrębny regulamin. Prosimy osoby przybywające ze swoimi pupilami o zapoznanie się z nim.

24. W pokojach lub domkach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych –broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

25. Zakazuje się prowadzenia na terenie Gościńca akwizycji i sprzedaży obnośnej.

26. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Gościniec Pod Dębem. z siedzibą
w Wilimy 5, 11-300 (zwany dalej „Administratorem”). W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem za pośrednictwem: poczty elektronicznej:biuro@gosciniecpoddebem.pl , telefonicznie: +48 89 715 96 21,
795 498 044

W szczególności może się Pani/Pan kontaktować z Administratorem w powyższy sposób w celu realizacji swoich praw, o których mowa w punkcie 6 lub w celu wycofania zgody, o czym mowa w punkcie 7:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres minimum jednego roku jednak nie dłużej niż wynika to z treści innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących ALBO do dnia wycofania przez Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: pracownicy i współpracownicy (personel) Administratora podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, księgowe, (ew. INNE), którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w RODO, Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją tych danych będzie brak możliwości świadczenia usługi hotelowej

Wszelkie informacje udzielane są w godzinach 8-22 pod nr tel: 795498044 lub 89 715 96 21

                Życzymy miłego pobytu!

 

Regulamin pobytu psów i kotów w Gościńcu

Kochamy zwierzęta i dlatego w naszym hotelu przyjmujemy gości wraz z ich pupilami. Podczas dokonywania rezerwacji pobytu należy poinformować o przyjeździe z psem oraz zaakceptować poniższy regulamin.

Regulamin pobytu psów na terenie hotelu:

  1. Koszt pobytu psa/kota w Gościńcu wynosi 20 zł za dobę. 
  2. W Gościńcu mogą przebywać tylko psy nieagresywne. 
  3. Zakwaterowanie z pupilem możliwe jest jedynie w wybranych pokojach. Psy /koty powinny być trzymane w pokojach właścicieli. 
  4. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy a duże w kagańcu, pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej. 
  5. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt do restauracji, 
  6. Jeżeli pościel w pokoju, w którym przebywa pies/kot będzie przez niego zabrudzona (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do odkupienia całego kompletu pościeli w cenie 200 zł /szt. 
  7. Właściciele są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie oraz w otoczeniu Gościńca. Dla kota należy zabezpieczyć kuwetę z odpowiednim żwirkiem, kuweta powinna być czyszczona każdego dnia.
  8. Pies nie powinien być pozostawiony sam w pokoju jeżeli w tym czasie zakłóca spokój innych gości i nie dłużej niż 20 minut. 
  9. Wszystkie szkody w mieniu Gościńca, bądź mieniu innych gości spowodowane przez psa będą wyceniane przez właścicieli Gościńca, a ich kosztami będą obciążeni właściciele. 
  10. Za niepoinformowanie recepcji hotelu o posiadaniu psa w pokoju, zostanie nałożona kara w wysokości 300zł. 

Psy uważane za agresywne:

amerykański pit bull terrier,
buldog amerykański,
dog argentyński,
rottweiler,
moskiewski stróżujący,
owczarek kaukaski.